Thứ Hai, 17/12/2018
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ mới
6/2/2018 19:19' Gửi bài này In bài này
Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, thể hiện đầy đủ và sâu sắc bản chất, truyền thống của một quân đội cách mạng, luôn trung với Đảng, trung với Nước, hiếu với Dân - Nguồn: vietnamnews.vn

Trong thời kỳ mới, trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cần thực hiện tốt một số yêu cầu, nội dung chủ yếu sau:

1- Xây dựng quân đội vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống là sự quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu chiến đấu, về bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xây dựng quân đội trong thời kỳ mới phải bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xây dựng lòng trung thành của quân đội đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới vừa có tính cơ bản vừa có tính cấp bách, bắt nguồn từ yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt ra là phải ra sức kế thừa và phát triển những chuẩn mực giá trị của “Bộ đội Cụ Hồ” lên một tầm cao mới; “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng” vẫn là phẩm chất cơ bản hàng đầu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong thời kỳ mới.

Chính vì vậy, xây dựng lòng trung thành của quân đội trong thời kỳ mới phải tiếp tục xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Quân đội phải tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật Nhà nước; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự của Đảng. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, có lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản cao cả; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách, mọi thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” Quân đội ta. Tình hình đó đòi hỏi phải không ngừng củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội, tăng cường sự nhất trí về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch về chính trị, tư tưởng.

Quán triệt và thực hiện tư duy mới của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, công tác tư tưởng trong quân đội; cần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, mục tiêu chiến đấu và nhiệm vụ của quân đội. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí chiến đấu kiên cường, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; không ngừng củng cố niềm tin, nâng cao ý chí phấn đấu và năng lực trí tuệ, thực hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định bảo đảm cho quân đội ta tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh rằng, để quân đội tuyệt đối trung thành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 51/NQ-TW, ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tiếp tục nghiên cứu, ban hành và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 51/NQ-TW của Bộ Chính trị, và Nghị quyết 513/NQ- ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương). Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị sẽ trực tiếp tạo ra động lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, làm cho công tác đảng, công tác chính trị trở thành “mạch sống” của quân đội cả trong chiến đấu và xây dựng. Cùng với việc xây dựng tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, phải đặc biệt chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng ở các đơn vị cơ sở vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và có hiệu lực, hiệu quả.

Lòng trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của quân đội phải gắn với việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho; phải được thể hiện bằng nghị lực, quyết tâm, ý chí, năng lực hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lòng trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải được thể hiện ở việc luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc; ở việc giữ gìn và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của quân đội; ở việc dũng cảm và kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch; ở ý thức tự giác cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải biết vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, hăng say cống hiến tài, đức của mình cho Tổ quốc, dám chiến đấu, xả thân hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Phải tạo ra bước chuyển biến mới, vững chắc hơn về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị, năng lực cho mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng.

Để bảo đảm cho Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu vững vàng; có trình độ văn hóa và kiến thức về mọi mặt ngày càng cao; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

3- Để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, có năng lực chỉ huy và tác chiến thắng lợi trong bất cứ tình huống nào, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ phải được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt chính trị, tinh thần, tâm lý, thể chất, trình độ kỹ, chiến thuật, kỷ luật, vũ khí, trang bị… để không ngừng nâng cao trình độ chiến đấu và sức chiến đấu, kịp thời đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đủ sức đánh thắng địch trong chiến tranh thông thường và chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao nếu xảy ra.

Xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ và chất lượng cao, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh và trí tuệ, về đạo đức và lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tính đảng cao, đoàn kết tốt, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao, có tác phong làm việc khoa học và phong cách dân chủ, gần gũi quần chúng và được tín nhiệm, bảo đảm sự vững vàng và tin cậy về chính trị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị đất nước, đồng thời xây dựng vững chắc nền tảng chính trị - xã hội của quân đội. Quân đội nhân dân Việt Nam không những phải đủ sức đánh thắng địch trong các loại hình chiến tranh mà còn phải có kiến thức, năng lực, nhạy bén, chủ động, tích cực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4- Trong thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam phải tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên các địa bàn, củng cố mối quan hệ máu thịt quân - dân. Chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho các tầng lớp nhân dân; xây dựng “thế trận lòng dân” của thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh. Chủ động, tích cực tham gia đấu tranh giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tinh thần xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Quân đội nhân dân Việt Nam là một thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội chỉ có thể xây dựng trên cơ sở của chế độ xã hội chủ nghĩa; trên nền tảng của nền quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nền tảng chính trị - xã hội của đất nước ta quyết định sự vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội ta; là cội nguồn sức mạnh, chỗ dựa tinh thần, vật chất để Quân đội nhân dân Việt Nam phát triển trong thời kỳ mới. Thực tiễn đã chứng minh rằng, muốn xây dựng quân đội vững mạnh, thì phải dựa vào dân, vào lực lựợng chính trị hùng hậu của nhân dân, vào phong trào chính trị của quần chúng nhân dân. Lực lượng chính trị của toàn dân được xây dựng không ngừng lớn mạnh là nguồn tiếp sức vô tận, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh trong thời kỳ mới.

Quân đội nhân dân Việt Nam là sản phẩm của nền tảng chính trị - xã hội của đất nước; đồng thời có vai trò quan trọng góp phần to lớn trong xây dựng, bảo vệ vững chắc nền tảng chính trị - xã hội ấy. Với tính chất là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và dân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam phải thực hiện một cách tốt nhất và có hiệu quả vai trò của mình trong xây dựng, củng cố nền tảng chính trị - xã hội của đất nước. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là trực tiếp góp phần tạo nên sức mạnh của nền tảng chính trị - xã hội, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

5- Để phát huy vai trò của quân đội trong xây dựng, củng cố nền tảng chính trị - xã hội của đất nước, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải gương mẫu thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Quân đội nhân dân Việt Nam phải là một lực lượng đi đầu trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân Việt Nam phải thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy các cấp trong nhiệm vụ lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng; tham mưu cho chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng. Quân đội phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng trong hệ thống chính trị và xã hội./.

PGS, TS. Nguyễn Vĩnh Thắng

Video