Thứ Tư, 14/11/2018
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển Đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
12/10/2017 22:10' Gửi bài này In bài này
Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi biên giới.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có đường biên giới trên bộ dài 86km, giáp với 2 tỉnh Sê Kông và Sa-la-van của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đường biên giới trên biển dài 126km; địa hình chủ yếu là núi cao, suối sâu, đầm phá cách trở dễ chia cắt bởi các tình huống bão, lũ xảy ra. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh, diện mạo kinh tế - xã hội khu vực biên phòng có nhiều khởi sắc. Song kết cấu hạ tầng vẫn còn yếu kém, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, các tệ nạn xã hội, vấn đề an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; hệ thống chính trị còn nhiều vấn đề đặt ra, nhất là tổ chức đảng, đảng viên còn mỏng và yếu, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch,... Thực tế đó đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đối với Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định làm tốt công tác phát triển Đảng sẽ góp phần bảo đảm yêu cầu xây Đảng bộ thường xuyên trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp cách mạng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, qua đó, nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh ngày càng vững chắc.

Trong những năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên, Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, với phương châm: “Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng”. Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo sâu sát các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định chỉ tiêu, đối tượng, thời gian kết nạp cụ thể và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng cũng như chủ động phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ngoài những nội dung theo quy định, đã chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và của Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, định hướng nhận thức, động cơ phấn đấu sát với thực tiễn yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị. Quần chúng ưu tú trong Bộ đội Biên phòng tỉnh là những người được rèn luyện thử thách qua thực tiễn công tác ở các đơn vị, gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp mới ra trường. Đây là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quân nhân nhập ngũ, vừa là sự chuẩn bị tốt nhất cho nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương sau này.

Hằng năm, Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy quân sự các huyện, thị, thành phố lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng; chỉ đạo Đảng ủy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo dục, tạo nguồn từ những nhân tố điển hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thanh niên xác nhận là đoàn viên ưu tú để tiếp tục bồi dưỡng giáo dục trong các khóa huấn luyện chiến sĩ mới; kết thúc giai đoạn huấn luyện, tiến hành bình xét chọn đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 186 đoàn viên ưu tú trong đơn vị. Qua đó, tập trung nâng cao trình độ lý luận về lý tưởng cách mạng, giúp quần chúng hiểu rõ hơn mục tiêu, lý tưởng cũng như truyền thống, bản chất tốt đẹp của Đảng. Từ đó xây dựng niềm tin, lòng tự hào và động cơ phấn đấu đúng đắn để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tổ chức kết nạp 142 đảng viên mới, trong đó sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: 15 đồng chí, chiếm 0,56%; chiến sĩ nghĩa vụ là 128 đồng chí, chiếm 90,14% (số chiến sĩ có hộ khẩu tại các xã, thị trấn biên giới là: 108 đồng chí, chiếm 76,05%).

Đa số chiến sĩ là đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò người đảng viên, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, là hạt nhân ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, bãi ngang, những nơi còn “trắng” đảng viên; nhiều đồng chí giữ các cương vị cán bộ đảng, chính quyền ở xã phường, thị trấn biên giới.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn một số vấn đề đặt ra:

Thứ nhất, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên, vì vậy, việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng chưa cụ thể; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho quần chúng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

Thứ hai, tổ chức đoàn còn thụ động, thiếu giải pháp tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động; chưa chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét...

Thứ ba, trình độ nhận thức của chiến sĩ không đồng đều, còn nhiều hạn chế vì đa số xuất thân từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có điều kiện kinh tế còn khó khăn, mặt bằng dân trí còn thấp. Mặt khác, do đặc thù của lực lượng vũ trang cơ động, thời gian phục vụ trong quân đội ngắn, nhiều chiến sĩ đã được bồi dưỡng rèn luyện nhưng khi hết thời gian phục vụ tại ngũ không kịp hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp.

Thứ tư, công tác phối hợp với các ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tuyển chọn, nâng cao chất lượng quân nhân nhập ngũ vẫn còn bất cập nên chất lượng quân nhân nhập ngũ còn hạn chế.

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thường xuyên quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của công tác phát triển đảng viên trong tình hình hiện nay, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng là chủ thể của công tác phát triển đảng viên; nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa trực tiếp quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác phát triển đảng viên. Vì vậy, phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ; đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nói đi đôi với làm, làm gương cho quần chúng noi theo, thấy được lý tưởng, mục tiêu tốt đẹp của Đảng mà tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Hai là, các cấp ủy quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc điều kiện, phương châm, phương hướng kết nạp đảng viên. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần lựa chọn, kết nạp những người thực sự ưu tú vào Đảng. Kết nạp người vào Đảng phải coi trọng tiêu chuẩn, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, chống khuynh hướng coi nhẹ chất lượng, chạy theo số lượng; phát triển đội ngũ đảng viên phải luôn đi đôi với củng cố tổ chức đảng; coi trọng chất lượng hơn số lượng. Kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú đã được rèn luyện trong thực tiễn phong trào thi đua của đơn vị, giác ngộ lý tưởng cách mạng, có động cơ vào Đảng đúng đắn, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, chiến đấu, công tác, học tập, có liên hệ với quần chúng và được quần chúng tín nhiệm. Coi trọng kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; nhất là những quần chúng ưu tú là hạ sĩ quan, chiến sĩ, bởi đây là những người trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ở địa bàn biên giới khó khăn gian khổ, phức tạp.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc: từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, trong đó xác định khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước hết, làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng sẽ bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngay từ bước tuyển quân cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương phân loại chất lượng thanh niên nhập ngũ, trên cơ sở đó lựa chọn nguồn kết nạp đảng viên; chú trọng số quần chúng ưu tú được địa phương giới thiệu để bồi dưỡng, phát triển thành cán bộ địa phương; tổ chức xác minh, kết luận chính xác những vấn đề về lịch sử chính trị và thực tiễn chính trị hiện nay của đối tượng và gia đình họ, làm cơ sở cho quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đối tượng để kết nạp Đảng tại đơn vị sau này. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đoàn Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động trong quá trình huấn luyện khóa huấn luyện chiến sĩ mới tiếp tục rà soát, sàng lọc số quần chúng đã được tuyển chọn vào nguồn phát triển đảng viên trong giai đoạn tuyển quân, đưa những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ra khỏi nguồn và lựa chọn, bổ sung vào nguồn những quân nhân qua thực tế huấn luyện tại đơn vị chứng tỏ là người có tinh thần trách nhiệm cao, động cơ phấn đấu đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; những người là nguồn đào tạo cán bộ quân đội và nguồn cán bộ của địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Nội dung bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên phải toàn diện cả về kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ việc nâng cao trình độ nhận thức, kinh nghiệm thực tiễn với rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho người vào Đảng thông qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức học và cấp giấy chứng nhận qua lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đối tượng được kết nạp phải thực hiện đúng nội dung, chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị. Các cấp ủy đảng phải coi trọng việc rèn luyện, thử thách quần chúng vào Đảng bằng cách giao cho họ thực hiện nhiệm vụ khó, gian khổ; qua các phong trào thi đua của đơn vị; kết hợp công tác giáo dục, bồi dưỡng của tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện để quần chúng tự học, tự rèn theo tiêu chuẩn đảng viên.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt các bước, các nội dung trong quy trình xem xét, kết nạp người vào Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó phải đặc biệt coi trọng khâu thẩm định vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện thời của người vào Đảng theo đúng quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Quân ủy Trung ương. Việc tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên phải chu đáo, đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm sự trang trọng, có tác dụng giáo dục sâu sắc. Trong thời kỳ dự bị, cấp ủy, chi bộ phải tiếp tục phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên mới phấn đấu tiến bộ; tổ chức cho đảng viên dự bị học tập theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, về nhiệm vụ, tư cách đảng viên; tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, tạo điều kiện để đảng viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đủ điều kiện, tiêu chuẩn được công nhận là đảng viên chính thức theo quy định.

Bốn là, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện, thị ủy biên giới; quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền các phường, xã biên giới; công tác phối hợp với các lực lượng có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Đây là nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài. Do thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự ngắn nên để tăng thêm số lượng đảng viên trong đơn vị và có nguồn kết nạp người vào Đảng trong đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cơ quan quân sự địa phương nơi tuyển quân, lựa chọn số đảng viên trẻ nhập ngũ với tỷ lệ thích hợp; đồng thời, chủ động phát hiện những người ưu tú trong số thanh niên nhập ngũ để tiếp tục giáo dục, rèn luyện họ đủ tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp vào Đảng trong thời gian tại ngũ. Về lâu dài, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh vừa góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, vừa góp phần nâng cao chất lượng quân nhân nhập ngũ hằng năm làm tiền đề cho công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên sơ kết, nắm tình hình chất lượng đội ngũ đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương,... từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phát triển Đảng.

Năm là, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh làm cơ sở cho nhiệm vụ phát triển đảng viên. Tổ chức đoàn thanh niên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức quần chúng trong tham gia công tác xây dựng Đảng; tích cực đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua của Đoàn, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Bộ đội Biên phòng tỉnh,... tạo môi trường tích cực cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu; qua đó phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng để phát triển đảng viên và giúp đỡ đảng viên trong thời gian dự bị.

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện và sơ, tổng kết, phát huy các đơn vị điển hình thực hiện tốt, uốn nắn những nơi làm chưa tốt công tác kết nạp đảng viên; thường xuyên quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan chuyên môn,... để tạo sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong Bộ đội Biên phòng tỉnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của tỉnh nhà trong tình hình mới./.

Lê Văn NguyênĐại tá, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tin khác

Video