Thứ Năm, 16/8/2018
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII
27/9/2017 21:59' Gửi bài này In bài này
Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh - Nguồn: hatinh.dcs.vn

Quyết tâm cao, triển khai nghiêm túc, chuyển biến tích cực

Đặc điểm của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh là sinh hoạt ở nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, ở nhiều đơn vị, trên các lĩnh vực công tác khác nhau, chủ yếu hoạt động ở khu vực biên giới, vùng biển có tính chất phân tán, nhỏ lẻ, địa bàn khó khăn gian khổ, thường xuyên đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời chịu nhiều tác động của mặt trái cơ chế thị trường... Để lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII một cách đồng bộ, toàn diện và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; Hướng dẫn số 1787/HD-CCT của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về chỉ đạo việc tổ chức thực hiện trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng và toàn lực lượng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc triển khai thực hiện nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ chủ chốt các phòng, văn phòng thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên cấp mình. Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm được những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Sau học tập, quán triệt, từ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xây dựng kế hoạch hành động; cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy đảng đã đề ra giải pháp mang tính đồng bộ, lâu dài, đồng thời xác định được những việc cần làm ngay sau khi quán triệt Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đã tiến hành kiểm điểm thẳng thắn, nghiêm túc, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và cầu thị, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân về những vấn đề tồn tại. Đồng thời, căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận diện trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém: “Ở mức độ khác nhau nhưng còn nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ trì cấp cơ sở có biểu hiện nể nang, né tránh, không dám đấu tranh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”; nói không đi đôi với làm, ngại khó, ngại khổ, chưa tận tâm với công việc, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; có biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp”.

Sau hội nghị kiểm điểm, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 nghiêm túc, đúng quy trình. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với 04 đảng ủy cơ sở và 20 cá nhân. Thông qua sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, các tập thể và cá nhân đã tập trung làm rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từ đó xác định ý thức trách nhiệm, xây dựng kế hoạch để khắc phục, sửa chữa.

Kết hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ”. Các cuộc vận động này được triển khai thực hiện gắn liền với các phong trào lớn của quân đội và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Thông qua những cuộc vận động này, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động, sáng tạo, xung kích thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; xuất hiện nhiều gương điển hình với cả tư tưởng tiên tiến, cách làm tiên tiến và phong cách tiến tiến được sơ kết, tổng kết và nhân rộng. Nổi bật là các mô hình, phong trào “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Câu lạc bộ Tình thương”, “Nâng bước chân em tới trường”, “Tiếp lửa yêu thương”, “Đề án bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt”...

Nhận thức rõ xây dựng, chỉnh đốn đảng phải luôn gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trương lấy hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, trọng tâm là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, bao gồm cả biên giới trên đất liền và khu vực biên giới trên biển.

Quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên một địa bàn có 145km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với 2 tỉnh của nước bạn Lào là Bô-ly-khăm-xay và Khăm Muộn và bờ biển dài 137km, trong đó địa bàn khu vực biên giới biển có 32 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện, thị xã... là nhiệm vụ rất nặng nề. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã gắn chặt thực hiện nhiệm vụ chính trị với xây dựng, chỉnh đốn đảng nên đã vượt qua các khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công, đoàn kết nội bộ, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia diễn tập,... để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tổ chức tuần tra 75 đợt với 557 lượt cán bô,̣ chiến sĩ tham gia; đấu tranh thắng lợi 19 chuyên án, vụ án, bắt giữ 28 đối tượng, tang vật thu 98 bánh hê-rô-in; 1 kg và khoảng 4.500 gam ma túy dạng đá; 22.472 viên ma túy tổng hợp; 60 bánh cần sa;...

Tình hình khu vực ven biển không chỉ diễn biến phức tạp trong năm 2016 mà 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục xuất hiện các hoạt động có tính đám đông lợi dụng sự cố môi trường Formosa để tụ tập, chống phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không mắc mưu các thế lực thù địch, tranh thủ người có uy tín và chức sắc tôn giáo, định hướng dư luận, tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, kiểm soát chặt chẽ các vụ tuần hành, biểu tình, đám đông; đấu tranh với hoạt động của các phần tử cực đoan, đối tượng quá khích, các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khu vực ven biển, đặc biệt là khu kinh tế Vũng Áng. Ngoài ra, trên biển, tàu thuyền nước ngoài thường xuyên xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản, đe dọa ngư dân, trộm cắp lưới, ngư cụ... cũng đặt ra những nhiệm vụ nặng nề cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, nhưng nhờ quyết tâm cao và biện pháp quyết liệt nên thu nhiều kết quả tốt.

Bên cạnh đó, tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ nhận thức đó, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác vận động quần chúng, nắm chắc địa bàn, tranh thủ người có uy tín trên các làng/bản vùng biên giới... Đặc biệt là thực hiện phong trào Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới với huy động hàng ngàn ngày công của cán bộ, chiến sĩ và số tiền hàng chục tỷ đồng. Phát huy thành tích đã đạt được trong chung tay xây dựng nông thôn mới bằng hành động thiết thực, hiệu quả giúp đỡ các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) về đích nông thôn mới năm 2015 và 2016, năm 2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhận đỡ đầu xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) xây dựng nông thôn mới, làm mới 6,5km đường bê tông, 200 m mương thoát nước. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyền truyền trong nhân dân 392 buổi với sự tham gia của 12.811 lượt người; lao động 7.661 ngày công giúp nhân dân xây dựng, bảo trì các công trình khác nhau; hỗ trợ “nâng bước đến trường” cho 61 cháu, giá trị quà hỗ trợ là 138 triệu đồng; tiếp lửa yêu thương cho 14 cháu, trị giá 42 triệu đồng; triển khai xây nhà dựng 06 nhà ở cho đồng bào dân tộc Chứt; cứu hộ, cứu nạn 7 vụ, điều động 500 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại huyện Hương Khê.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ vững trận địa tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII với các nội dung, biện pháp phù hợp, đồng bộ, trong đó tập trung vào những chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, điều lệnh Quân đội và quy định của đơn vị. Coi trọng giáo dục truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, biến truyền thống hào hùng của đơn vị thành động lực cho phát triển trong thời kỳ mới, xây dựng đơn vị, đảng bộ vững mạnh.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, nói không đi đôi với làm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, có chính sách phù hợp để khuyến khích động viên cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Bám sát 27 biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được chỉ ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII để kiểm điểm, đánh giá, giám sát thường xuyên đảng viên.

Ba là, gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Chú trọng xây dựng các nhân tố mới, tấm gương điển hình tiên tiến và tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng để mở rộng từ điểm thành diện, từ cá biệt thành phong trào rộng lớn. Tăng cường học tập, tham khảo các mô hình, nhân tố mới từ các địa phương khác, đơn vị khác theo tinh thần học tập trên thực địa, học tập tại hiện trường, bao gồm cả học tập tư tưởng tiên tiến, cách làm tiên tiến và phong cách tiên tiến. Tập trung đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng cơ sở chính trị tại các xã, bản biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng đơn vị “xanh - sạch - đẹp” để mỗi đồn, trạm biên phòng đều là đơn vị điểm trong công tác huấn luyện, chiến đấu cũng như xây dựng đơn vị, chi bộ vững mạnh...

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó chú trọng đối với những tập thể, cá nhân làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, cảng biển, làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Khu kinh tế Vũng Áng, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm. Gắn công tác kiểm tra giám sát với công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kết hợp cả giám sát trên xuống và giám sát dưới lên, giám sát dọc và giám sát chéo.

Năm là, chủ động phối hợp lấy ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương trong đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ công tác tại các đơn vị cơ sở. Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Phát huy dân chủ và vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ và đơn vị. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng tác phong, phong cách, lề lối của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhất là phong cách gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân./.

Võ Trọng HảiĐại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh

Video