Thứ Sáu, 20/7/2018
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong quân đội
7/7/2017 17:7' Gửi bài này In bài này
Binh chủng Tăng Thiết giáp quán triệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong quân đội

Thường vụ, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội và Binh chủng Tăng thiết giáp trong giai đoạn cách mạng mới.

Duy trì nền nếp công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân đội và Binh chủng Tăng thiết giáp; đồng thời thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp.

Cơ quan chính trị, đội ngũ chính trị viên, cán bộ chính trị các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu đề xuất với Thường vụ, Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cấp, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp và từng cơ quan, đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Đồng thời tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt các đợt tuyên truyền định hướng về tình hình chính trị thời sự cho nhân dân trên địa bàn đóng quân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Thường xuyên duy trì tốt chế độ, nền nếp công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng sát với tình hình nhiệm vụ của Binh chủng Tăng thiết giáp, từng cơ quan, đơn vị và đối tượng như: Thông qua chế độ thông báo chính trị, nói chuyện thời sự, tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt học tập, tọa đàm, trao đổi, trên hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống bản tin, bảng ảnh, pa nô, áp phíc…, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, coi đây là một trong những vũ khí sắc bén đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phê phán những quan điểm sai trái, lệch lạc phản động, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, bảo đảm nội dung thông tin tuyên truyền nhanh, nhạy bén, phù hợp với nhu cầu của người nghe và có tính toàn diện, cân đối trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Trong đó, đặc biệt là tình hình trên Biển Đông; những sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, Binh chủng Tăng thiết giáp và đơn vị. Qua đó, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tốt Hội thi báo cáo viên từ cấp cơ sở đến cấp Binh chủng Tăng thiết giáp đạt kết quả tốt. Qua hội thi đã tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối của Đảng, quân đội và Binh chủng Tăng thiết giáp, tạo sự thống nhất cao về t¬ư tư¬ởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ toàn Binh chủng Tăng thiết giáp. Đặc biệt nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực, phương pháp của đội ngũ báo cáo viên các cấp đã được nâng lên, phát huy tốt kết quả sau hội thi trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền cho các đối tượng trong các đơn vị.

Công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Thường vụ, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng, bổ sung kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên thông qua các hội thi như: Hội thi báo cáo viên; Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị. Qua đó, trình độ đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng lên.

Cục Chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp luôn tham gia đầy đủ các hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị tổ chức. Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên cấp Binh chủng hằng tháng được duy trì thành nền nếp, phát huy tốt hiệu quả, trách nhiệm của báo cáo viên các cấp, chế độ cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho báo cáo viên được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy chế quản lý cung cấp thông tin, tài liệu.

Binh chủng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ sung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm ở các đơn vị bảo đảm đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm thông qua giảng bài chính trị, chuẩn bị nội dung thông báo chính trị, diễn đàn, tọa đàm, tổ chức phát động thi đua,... Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên chuyên trách, bán chuyên trách, báo cáo viên kiêm nhiệm toàn Binh chủng Tăng thiết giáp có đủ năng lực, trình độ, nắm vững kiến thức khoa học xã hội nhân văn, kiến thức về khoa học quân sự, biết vận dụng tâm lý học, phương pháp sư phạm và nội dung, nguyên tắc để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đội ngũ báo cáo viên luôn phát huy tốt tinh thần ý thức trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tích cực học tập nâng cao trình độ, phương pháp tác phong công tác, nhất là phương pháp truyền đạt, phương pháp vận động thuyết phục quần chúng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Binh chủng Tăng thiết giáp đã góp phần trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng.

Một số giải pháp trong thời gian tới

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp xác định một số giải pháp chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15-10-2007; Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03-3-2009, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”; các chủ trương biện pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XII, các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ X. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đối với hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp tuyên truyền và định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, không để xảy ra những vấn đề phức tạp. Chủ động và kiên quyết đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội.

Bốn là, duy trì nghiêm nền nếp chế độ thông tin thời sự, thường xuyên, làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp tuyên truyền, cải tiến nâng cao chất lượng các buổi thông tin thời sự, bảo đảm nội dung được cập nhật thường xuyên, mang tính thời sự cao, có định hướng chính trị tư tưởng rõ ràng, có tính chiến đấu cao, hấp dẫn, lôi cuốn người nghe. Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền miệng với các hình thức khác của công tác tuyên huấn nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo quy chế, đúng, đủ số lượng, chú trọng các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có uy tín trong tổ chức đảng và quần chúng; có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn; có khả năng phân tích, tổng hợp và có kiến thức sư phạm cần thiết để làm công tác tuyên truyền miệng tại đơn vị. Kịp thời bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền miệng ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Tăng thiết giáp./.

Thiếu tá Thiều Chí ĐángBinh chủng Tăng thiết giáp

Video