Thứ Tư, 20/6/2018
Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Quân đội
29/5/2017 16:12' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại Hội nghị

Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Binh chủng Tăng thiết giáp từ năm 2015 đến nay; làm rõ nguyên nhân còn để xảy ra các vụ việc vi phạm và mất an toàn trong thời gian qua; trên cơ sở đó xác định những chủ trương, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ các cấp trong việc quán triệt, giáo dục, quản lý, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; tìm ra các giải pháp thực sự hiệu quả để khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại ở các cơ quan, đơn vị đối với công tác giáo dục, quản lý, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thời gian qua; góp phần xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Từ năm 2015 đến nay, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp kiên quyết, chỉ huy điều hành quyết liệt về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ và đối tượng quản lý của từng đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới và áp dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giữa giáo dục chung với giáo dục riêng; giữa giáo dục, phổ biến pháp luật với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật; tích cực biên soạn nội dung giáo dục do đơn vị tự xác định; trong đó tập trung vào giáo dục các quy định, những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, những lỗi phạm bộ đội thường hay mắc phải để giáo dục, quán triệt.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt và duy trì thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong các hoạt động của đơn vị và trong tham gia giao thông; thực hiện tốt việc quán triệt phổ biến các quy định an toàn trong các khoa mục huấn luyện thực hành, quản lý, kiểm tra chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật và các phương tiện của đơn vị, cá nhân khi tham gia giao thông; quản lý và bảo đảm an toàn tuyệt đối nguồn lương thực thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh trong đơn vị.

Công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong Binh chủng Tăng thiết giáp đã có sự chuyển biến tích cực, các hoạt động của đơn vị và hành động của bộ đội đã thực sự đi vào nền nếp chính quy, các chế độ quy định được duy trì chặt chẽ, đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp kịp thời ngăn chặn và chấm dứt được các vụ, việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra; nhận thức của bộ đội về chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn ngày càng được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Binh chủng Tăng thiết giáp xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan chức năng, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn; làm chuyển biến cơ bản và mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, các chế độ, quy định và công tác bảo đảm an toàn…. Tập trung đột phá tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Ngăn chặn và chấm dứt các vụ, việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%, cơ quan, đơn vị và toàn Binh chủng ổn định, an toàn tuyệt đối, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện thắng lợi nội dung trên, Binh chủng Tăng thiết giáp yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 7 biện pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm và hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của các cấp về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Coi giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật là biện pháp căn bản nhất để giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật hiện nay.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy làm chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc về kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt 5 khâu trong công tác tư tưởng; tăng cường việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở về trình độ, năng lực, phương pháp trong giáo dục, quản lý bộ đội, kỹ năng trong giải quyết, xử lý các vấn đề nảy sinh tại đơn vị.

Bốn là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong chỉ huy, điều hành, kiểm tra các hoạt động của bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, các bộ phận thực hiện nhiệm vụ phân tán xa sự quản lý của chỉ huy đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp theo quy định và các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, trong thực hiện các nhiệm vụ và trong tham gia giao thông; thực hiện tốt phân cấp trong quản lý với phát huy trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quản lý bộ đội.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị thật sự đoàn kết, dân chủ, lành mạnh làm chuyển biến vững chắc chất lượng công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, tuyệt đối không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện trong tiến hành công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với công tác quản lý, rèn luyện bộ đội; thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương trên địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các thủ đoạn hoạt động của các tụ điểm tệ nạn xã hội, chủ động phòng ngừa và kiên quyết ngăn chặn không cho các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; nhất là khi có những vi phạm nghiêm trọng hoặc những vấn đề nổi cộm, những vấn đề mới, vấn đề khó nảy sinh ở đơn vị. Kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, bảo đảm tính hiệu quả trong giáo dục và ngăn ngừa vi phạm ở đơn vị./.Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng

Video