Thứ Bảy, 24/8/2019
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc
23/9/2016 8:9' Gửi bài này In bài này
Huy động cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 309 dự bị động viên tham gia huấn luyện năm 2016

Năm năm quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc. Thực hiện Chỉ thị đã làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người, trở thành động lực to lớn thức đẩy cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, trong làm theo tấm gương đạo đức của Người, cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng các phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt: “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”; “Nói, viết và làm theo nghị quyết”; “Nói đến đâu, làm có hiệu quả đến đấy”, tập trung khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu,… nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đã có bước chuyển biến tốt; nội bộ đoàn kết thống nhất. Tuyệt đại cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, chủ động trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần trực tiếp xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong lực lượng vũ trang huyện vẫn còn những hạn chế nhất định như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa thường xuyên, nội dung, biện pháp còn chung chung; kế hoạch của người chỉ huy còn thiếu chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, đồng bộ; việc tổ chức tuyên truyền, viết tin bài, nêu gương điển hình tiên tiến, việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Trong triển khai thực hiện, một số cơ quan, đơn vị chưa kết hợp đẩy đủ, đồng bộ các yếu tố tư tưởng, tổ chức, chính sách nên chưa tạo được sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt chưa thấu đáo, do đó, tinh thần, trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện tính gương mẫu, phấn đấu vươn lên có mặt còn hạn chế.

Những hạn chế đó đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện nghiêm túc kiểm điểm trong Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những mặt tích cực, những kinh nghiệm tốt, cách làm hay và rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Bắc xác định phải tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và của Huyện ủy; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong trong nhận thức cho mọi đối tượng về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tập trung làm chuyển biến rõ nét về nền nếp chính quy, kỷ luật, tác phong công tác, chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Để thực hiện thắng lợi chủ trương trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tập trung giáo dục sâu rộng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, xác định nội dung học tập cụ thể, thiết thực trong mỗi năm. Cùng với giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, của quân đội và đơn vị, cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải chú trọng tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, làm cho toàn đơn vị nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải căn cứ vào đặc điểm, nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp; chú ý đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức (Đảng, chính quyền và tổ chức quần chúng) để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong các hoạt động của mỗi tổ chức và cá nhân.

Hai là, kết hợp tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay”. Chú trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức quần chúng gắn với thực hiện có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác. Cấp ủy, chi bộ các cấp cần cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động của cấp ủy, chi bộ các cấp đều được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Trong sinh hoạt đảng, cần coi trọng chất lượng ban hành nghị quyết; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm, của mọi cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi ủy, chi bộ, đơn vị. Công tác quản lý đảng viên phải được tiến hành chặt chẽ, cả về chính trị tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải có sổ đăng ký phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống, với những tiêu chí cụ thể, phù hợp với yêu cầu chung và trách nhiệm, nhiệm vụ của từng người. Hằng tháng, cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm điểm trước chi bộ những chuyển biến, tiến bộ và những vấn đề cần khắc phục; hằng quý, hằng năm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, gắn việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên với hiệu quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bài trừ hủ tục lạc hậu, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào theo đạo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua đó, các cấp kịp thời rút ra những mặt mạnh, mặt yếu; bổ sung những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải có những giải pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa để củng cố, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tình cảm của mọi cán bộ, chiến sĩ đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, xây dựng động cơ đúng đắn trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Đội ngũ cán bộ các cấp phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, bền vững. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có chủ trương, biện pháp ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với những nhận thức sai trái; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ, trước hết là các biểu hiện thực dụng, vụ lợi, cục bộ địa phương, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước… Trong thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên với thực hiện các yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, đặc biệt coi trọng việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4, khóa XI. Thực hiện tốt yêu cầu: cán bộ chủ trì làm gương trước đơn vị, tự giác báo cáo kết quả rèn luyện, phấn đấu trước chi bộ; cấp trên làm gương cho cấp dưới; đảng viên làm gương cho quần chúng.

Bốn là, kết hợp tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị. Bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, các phong trào thi đua của địa phương, cấp ủy, chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm trong việc xác định những nội dung, mục tiêu thi đua sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; gắn tiêu chí “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện chỉ tiêu của các đợt vận động, các phong trào thi đua. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, các cấp chú ý kết hợp đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng. Các phong trào thi đua tập trung đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân xuất sắc, cách làm hay, làm mới, hiệu quả toàn diện và trên từng mặt để rút kinh nghiệm và nhân rộng, tạo sự lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, phải lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện.

Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc đối với Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; đồng thời, là cơ sở để Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Thượng tá Nguyễn Đức NhìChính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Thuận Bắc

Video