Chủ Nhật, 22/4/2018
 • Phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là cái gốc của người làm cách mạng. Người cũng luôn coi trọng việc giáo dục phát triển ý thức đạo đức cách mạng cho đội ngũ sĩ quan trẻ, trong đó có ngành Hậu cần. Do đó, việc vận dụng, phát triển ý thức đạo đức cách mạng của sĩ quan trẻ ngành Hậu cần quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

 • Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCS - Để hoàn thành trọng trách với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, truyền thống “dám đánh, quyết đánh, quyết đánh thắng” ngay từ trận đầu; đẩy mạnh xây dựng, phát triển lực lượng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 • Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327 giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng biên giới Đông Bắc

  TCCSĐT - Đóng quân và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng ở địa bàn trọng yếu, Đoàn Kinh tế - quốc phòng 327, Quân khu 3 luôn xác định, giúp dân xóa đói, giảm nghèo là một việc làm cần thiết, để vừa phát triển kinh tế, vừa hỗ trợ công tác dân vận, góp phần xây dựng vùng biên giới Đông Bắc bình yên, phát triển.

 • Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại Đông Nam Á phù hợp với lợi ích của cả ASEAN và Hoa Kỳ

  Cuộc gặp Không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Hoa Kỳ tại Hawaii (Ha-oai), Hoa Kỳ đã thành công tốt đẹp. Trong cuộc gặp có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chia sẻ ý kiến về các vấn đề an ninh khu vực và thảo luận các biện pháp để phát triển hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và Hoa Kỳ ngày càng hiệu quả và thực chất.

 • Nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về hiểu địch để đánh thắng địch

  TCCSĐT - Nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nói chung, nghiên cứu nội dung về hiểu địch để đánh thắng địch trong tư tưởng ấy nói riêng nhằm học tập, vận dụng một cách sáng tạo trong bối cảnh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong những năm qua, Đảng bộ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp sát hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện.

 • Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCSĐT - Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

  TCCSĐT - Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch. Đây là một trong bảy vùng du lịch đặc trưng trên cả nước mà Nhà nước đã xác định, đồng thời cũng là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch có hiệu quả rất cần các giải pháp thiết thực với sự chủ động từ Trung ương đến địa phương, trong đó nhất thiết phải chú ý đến việc phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

 • Một số giải pháp bảo đảm an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia,... Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Đẩy mạnh phòng, chống, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường an ninh, an toàn thông tin mạng (1).

 • Nâng cao cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  TCCSĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta trong 30 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới

  TCCSĐT - Ngày 09-01-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Chỉ thị đã tạo ra cơ sở pháp lý và chính sách cho các cấp, các ngành, các lực lượng, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào quần chúng trên các tuyến biên giới, biển đảo, mà trực tiếp và trước hết là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong đó có vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội biên phòng.

 • Phát triển bền vững kinh tế, quốc phòng trên địa bàn biển, đảo Tây Nam trong tình hình mới

  TCCSĐT - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 xác định: “Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh”. Quán triệt quan điểm đó, trong những năm qua cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang các địa phương trên địa bàn Quân khu 9 ngày càng nhận thức đúng đắn về phát triển bền vững kinh tế, quốc phòng trên địa bàn biển đảo Tây Nam nói riêng.

 • Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên thực hiện tốt công tác dân vận

  TCCSĐT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “dân vận khéo việc gì cũng thành công”, bám sát đặc điểm, điều kiện của tỉnh miền núi khó khăn nhất cả nước, những năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tiến hành có hiệu quả công tác dân vận.

 • Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện làm nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

  TCCSĐT - Xây dựng Bộ đội Biên phòng - lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thực sự vững mạnh về mọi mặt là yêu cầu tất yếu khách quan, là một trong những nội dung, giải pháp quan trọng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

 • Bình yên nơi biên cương Thàng Tín

  TCCSĐT - Vượt qua những cung ruộng bậc thang dốc, hẹp đặc trưng của đất Hoàng Su Phì (Hà Giang), con đường lên xã biên giới Thàng Tín thưa thớt những nếp nhà. Chiếc xe gằn lên những tiếng khô khốc vượt dốc đưa chúng tôi đến Thàng Tín vào một chiều cuối năm trong cái rét ngọt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 20-4.

Video