Thứ Ba, 19/6/2018
 • Nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về hiểu địch để đánh thắng địch

  TCCSĐT - Nghiên cứu tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nói chung, nghiên cứu nội dung về hiểu địch để đánh thắng địch trong tư tưởng ấy nói riêng nhằm học tập, vận dụng một cách sáng tạo trong bối cảnh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang huyện Thuận Bắc

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong những năm qua, Đảng bộ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp sát hợp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện.

 • Những quan điểm cơ bản thể hiện tư duy mới của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCSĐT - Nghiên cứu tư duy mới của Đảng ta về những quan điểm cơ bản về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chính là việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện và hoàn cảnh mới nhằm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo chính xác và kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, giải quyết tốt các mối quan hệ phản ánh quy luật đổi mới và phát triển ở nước ta, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

  TCCSĐT - Đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch. Đây là một trong bảy vùng du lịch đặc trưng trên cả nước mà Nhà nước đã xác định, đồng thời cũng là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, muốn phát triển du lịch có hiệu quả rất cần các giải pháp thiết thực với sự chủ động từ Trung ương đến địa phương, trong đó nhất thiết phải chú ý đến việc phát triển du lịch gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

 • Một số giải pháp bảo đảm an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để duy trì môi trường hòa bình, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia,... Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội… Đẩy mạnh phòng, chống, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường an ninh, an toàn thông tin mạng (1).

 • Nâng cao cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

  TCCSĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta trong 30 năm qua đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng và nhân dân ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới

  TCCSĐT - Ngày 09-01-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Chỉ thị đã tạo ra cơ sở pháp lý và chính sách cho các cấp, các ngành, các lực lượng, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào quần chúng trên các tuyến biên giới, biển đảo, mà trực tiếp và trước hết là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong đó có vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội biên phòng.

 • Phát triển bền vững kinh tế, quốc phòng trên địa bàn biển, đảo Tây Nam trong tình hình mới

  TCCSĐT - Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 xác định: “Phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đất nước giàu mạnh”. Quán triệt quan điểm đó, trong những năm qua cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang các địa phương trên địa bàn Quân khu 9 ngày càng nhận thức đúng đắn về phát triển bền vững kinh tế, quốc phòng trên địa bàn biển đảo Tây Nam nói riêng.

 • Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên thực hiện tốt công tác dân vận

  TCCSĐT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “dân vận khéo việc gì cũng thành công”, bám sát đặc điểm, điều kiện của tỉnh miền núi khó khăn nhất cả nước, những năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tiến hành có hiệu quả công tác dân vận.

 • Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện làm nòng cốt xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới

  TCCSĐT - Xây dựng Bộ đội Biên phòng - lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thực sự vững mạnh về mọi mặt là yêu cầu tất yếu khách quan, là một trong những nội dung, giải pháp quan trọng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

 • Bình yên nơi biên cương Thàng Tín

  TCCSĐT - Vượt qua những cung ruộng bậc thang dốc, hẹp đặc trưng của đất Hoàng Su Phì (Hà Giang), con đường lên xã biên giới Thàng Tín thưa thớt những nếp nhà. Chiếc xe gằn lên những tiếng khô khốc vượt dốc đưa chúng tôi đến Thàng Tín vào một chiều cuối năm trong cái rét ngọt.

 • Phát triển du lịch biên giới là góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng quốc gia

  TCCSĐT - Phát triển du lịch biên giới có ý nghĩa vô cùng to lớn về kinh tế, xã hội,… được các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Phát triển du lịch biên giới sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất cho cộng đồng dân cư và đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo đối với cộng đồng các dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa, núi cao, biên giới,… Đây là một trong những mục tiêu đang được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

 • Đón Tết với hậu phương của những người lính Trường Sa

  Những người vợ - hậu phương của người lính đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa là những người rất thủy chung, đảm đang và bản lĩnh. Ở tổ dân phố Mỹ Ca, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có rất nhiều gia đình là thân nhân của người lính Trường Sa.

 • Kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lực lượng công an nhân dân

  TCCSĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành nhiều thời gian quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trực tiếp, toàn diện về mọi mặt. Một trong những nội dung được Bác thường xuyên nhắc nhở, căn dặn lực lượng Công an đó là: Phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quyết tâm đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

 • Bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính Biên phòng

  TCCSĐT - Đứng chân trên mảnh đất lịch sử huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân chuyến công tác tại Hà Giang, phóng viên Tạp chí Cộng sản đã có cuộc trò chuyện cùng Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng - Đồn trưởng về công tác đối ngoại biên phòng và giúp dân xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn Đồn đóng quân.

Tiêu điểm

Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Sáng 15-6, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc Kỳ họp thứ 5 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Video