Thứ Hai, 27/3/2017
 • Quan điểm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”

  TCCS - Trước diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”(1). Đảng ta nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí hàng đầu; trong đó khẳng định ý chí quyết tâm, “kiên quyết, kiên trì” đấu tranh để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; không để đất nước bị động, bất ngờ, không để mất đất, mất đảo, mất dân.

 • Quân ủy Trung ương kiểm điểm kết quả lãnh đạo năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  Ngày 16-01, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 • Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  TCCS - “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu, nội dung của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay. Để thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thời gian qua, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi và hiểm độc. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn này.

 • Tám kế sách lớn bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam

  TCCSĐT - Bảo vệ Tổ quốc từ xa, “giữ nước từ khi nước chưa nguy” là đường lối chiến lược xuyên suốt của dân tộc ta từ khi dựng nước, lập quốc đến nay. Tám kế sách lớn mà các triều đại phong kiến Việt Nam đề ra để thực hiện thành công đường lối chiến lược đó cho đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị.

 • Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  TCCSĐT - Ngày 03-01-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

 • Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

  TCCS - Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội tại Học viện Quốc phòng là một trong những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

  Sáng 26-12-2016, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến - Lời hịch non sông

  TCCSĐT - Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hướng đến một mục đích duy nhất là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do. Không ai có thể quên được những lời cháy bỏng tinh thần yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1).

 • Bảo đảm vũ khí cho trung đoàn Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến

  TCCSĐT - Ngày 19-12-1946, khi mọi nỗ lực hòa hoãn của ta đều bị thực dân Pháp khước từ, kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Đáp lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”(1), quân dân cả nước nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 • Công tác bảo đảm hậu cần trong 60 ngày đêm chống Pháp ở Hà Nội

  TCCSĐT - Cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến 09 năm chống thực dân Pháp diễn ra đêm 19-12-1946. Với mục tiêu dự kiến bảo vệ Thủ đô trong thời gian 30 ngày đêm nhưng thực tế đã diễn ra gấp đôi thời gian đấy. Đây là cuộc chiến đấu “đại thắng lợi” như Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi với nhiều nhân tố làm nên cuộc chiến thần thánh, trong đó có vai trò của công tác bảo đảm hậu cần.

 • Ấm áp nghĩa tình đồng đội

  TCCSĐT - Được phát động từ năm 2013, thời gian qua, Chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động đã có sức lan tỏa rộng khắp. Với cách làm sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức mạnh xã hội hóa, hiệu quả thu được từ Chương trình đã có ý nghĩa to lớn trong việc động viên, giúp đỡ những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm vượt gian khó, gắn bó với địa bàn; góp phần bảo vệ vững chắn chủ quyền biên giới quốc gia.

 • An ninh phi truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta - mấy vấn đề cần quan tâm

  TCCS - Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng với những thuận lợi, các quốc gia phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới; trong đó, có nguy cơ từ sự tác động của an ninh phi truyền thống. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nước ta, nghiên cứu về vấn đề an ninh phi truyền thống ở đây có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết. Bởi lẽ, đây là một trong những địa bàn chịu tác động hết sức mạnh mẽ của các nhân tố an ninh phi truyền thống.

 • Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc

  TCCSĐT - Cựu chiến binh là những người đã tham gia lực lượng vũ trang trong công cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cống hiến tuổi thanh xuân, kể cả một phần xương máu cho đất nước, nay trở lại cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh.

 • Kết hợp xây dựng, củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thể hiện sự phát triển mới trong tư duy của Đảng ta về giải pháp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội”(1). Đây là sự kế thừa quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, bài học kinh nghiệm qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 30 năm đổi mới đất nước.

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

  TCCSĐT - Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước được Đảng ta khởi xướng từ năm 1986, trải qua 6 lần Đại hội (từ Đại hội VII đến Đại hội XII), lĩnh vực quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc đã có những đổi mới quan trọng, trên nhiều mặt cả về lý luận và thực tiễn; quan điểm, nhận thức và tổ chức thực hiện. Trong bài viết này tác giả muốn đề cập đến vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với các nội dung chủ yếu là xây dựng lực lượng, bố trí thế trận và hoàn thiện cơ chế.

1 2 3 4

Tiêu điểm

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam-Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 24-3-2017. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore. Nội dung toàn văn Tuyên bố chung như sau:

Video